Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>

Излезе новиот број 105 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА, ОКТОМВРИ 2016

Објавено на 11 Ноември 2016

Comment

ЗЕМАК е-весник бр.105Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> . Comment

МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Објавено на 29 Јануари 2017

Big Image

Светот моментално се соочува со два непобитни факти: зголемување на цената на фосилните горива и последиците од глобалните климатски промени. Двата фактa имаат силно влијание врз ин- тензитетот на заштеда на енергија од една и заштита на животната средина од друга страна. Менаџмент системите за управување и контрола со енергетски објекти Building Energy Man- agement System - BEMS и Building Automation Control Systems – BACS, овозможуваат заштеда на енергија како и зго лемув ање на продуктивноста со подобрување на работните услови во животната средина. >>>Comment

ГЕОТЕРМАЛЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објавено на 29 Јануари 2017

Big Image

Геотермалната енергија е обновлив вид и еколошки чиста енергија и од тој аспект, нејзиното користење е оправдано. Овој вид на енергија може да служи само како алтернативен дел во однос на атомската енергија и енергијата добиена од фосилните горива. Ограничувачки фактор на овој вид на енергија е и радиусот на економски исплатлив транспорт, односно има локален карактер, каде се топлинските из- вори, во нивна близина треба да се направи инфраструктура за експлоатација. Република Македонија, генерално, од геолошки аспект, може да се по дели во три зони: Западно - Македонска, Вардарска и Источно - Македонска зона. Вардарската и Источно - Македонската зона припаѓаат на поширокиот простор на Балканот кој има зголемен топлински капацитет, за разлика од Западно - Македонската зона која е пониска топлинска потенцијалност >>> Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>