Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>

Излезе новиот број 106 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА, MAРТ 2017

Објавено на 03 Април 2017

Comment

ЗЕМАК е-весник бр.106Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> . Comment

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО, НАМАЛЕНА МОЖНОСТ ЗА ИСТЕКУВАЊЕ ПОРАДИ НАНОС ОД ПЕСОК

Објавено на 03 Април 2017

Big Image

Согласно со Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро и ставот на надлежното Минситерство, нивото на Охридското Езеро треба да се одржува во границите од 693,10 мнм до 693,75 мнм, односно со денивелација од 0,65 м , додека во случај на појава на екс- тремно големи дотеци во езерото (со веројатност на појава од 1%) максималното ниво може да се покачи до 694.00 мнм. Со либерализација на пазарот на енергија, АД ЕЛЕМ нема да биде во можност како во претходниот период во секое време да има обезбеден пласман на произведената електрична енергија а соодветно на тоа да го прилагоди режимот на експлоатација на водените ресурси во склад со природните . >>>Comment

ПРИМЕНА НА СТАНДАРДИТЕ MKS EN ISO 9001 И MKS EN ISO 17025 ВО ОБЛАСТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Објавено на 03 Април 2017

Big Image

Република Македонија како земја кандидат за член во Европската заедница (Унија) врши хармонизирање на националното со европското законодавство во сите области, како и во доменот на животна средина и безбедност при работа. Со спроведување на процесот на усогласување на законодавството во наведените сфери се обезбедува воведување на стандарди од овие области. Воведен стандард MKS EN ISO 9001 во организацијата претставува востановен систем за управување со ква- литет и обезбеден квалитет на услугите што се нудат на корисниците. Под квалитет се подразбира, целосно исполну- вање на потребите и барањата на корисниците на услуги, утврдени преку договори, повратни информации и спроведување на пропишаните барања на меѓународните и националните стандарди, закони и прописи... >>> Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>