Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Mеѓународнa конференција ЕНЕРГЕТИКА 2018 - Охрид, Македонија

Објавено на 17 Април 2018


Big Image

Почитувани, ЗЕМАК оваа година оддбележува крупен настан, а тоа е оддржување на Mеѓународнa конференција “ЕНЕРГЕТИКА 2018”. Конференцијата ќе се оддржи на 04-06 Октомври, во Охрид, на прекрасниот брег на Охридското езеро. Прекрасниот од Унеско заштитен град Охрид, кој бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи, е повторно нашиот домаќин.  Ве повикуваме да се дружиме и да ги размениме своите мислења, ставови и искуства во бескрајната област на енергетиката.
                                      
Придржувајќи се према важните датуми, Ви ја испраќаме првата покана направена во pdf формат, со деталите предвидени за време на оддржувањето на оваа голема манифестација.

На секои две години се оддржува Mеѓународнa конференција, и со доставувањето на поканата истата може да ја препратите на ваши пријатели и колеги во земјата и странство, а Вас ве повикуваме со реферат да земете учество. Понатаму ќе следат уште две соопштенија – покани со сите потребни информации.

Прво соопштениe и покана за учество >>>

MKD верзија >>>

International Conference "ENERGETICS 2018"

Published on April 17th 2018


Big Image

Dear Colleagues and Friends,
This year ZEMAK marks a big event an International Conference "ENERGETICS 2018". The Conference will be held on 04-06th October in Ohrid, in the wonderful coast of Lake Ohrid. Beautiful UNESCO recognized the city Ohrid, which was the most important educational center and source of literacy of all Slavic nations, is again our host.. We would like to cordially invite you  to socialize and to share our opinions and experiences in the field of energetics.
 As attach to this letter we are sending you First announcement and Call for papers, with details about this great event.

We kindly ask You to forward this invitation to your friends and colleagues. However, a Second announcement will follow with all the necessary information.

First announcement and Call for papers >>>

ENG version >>>

Излезе новиот број 111 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА

Објавено 30 Maрт 2018

ЗЕМАК е-весник бр.111Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> .

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објавено 20 Март 2018

Big Image

Новите предизвици и изградбата на институционални и човечки можности ја поставуваат глобализацијата како една од највисоко позиционираните цели на дваесет и првиот век што резултира со забрзано темпо на развој на современите општества и брзорастечките економии на земјите во развој. Импликација на тоа произлегува порастот на побарувачката и потрошувачката на електрична енергија. Тоа воедно e и показател за степенот на развиеност и станува се поголем фактор во современиот начин на функционирање на општествата. Обновливите извори на енергија се извори кои се добиваат од природата и . . >>>

АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ ПРЕКУ СОФТВЕРОТ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ

Објавено 20 Март 2018

Big Image

Целта на трудот е да покаже дека со помош на софтвер за следење и потврдување стратегиите за координација можат успешно да се имплементираат од страна на владините тела, a со мала помош од страна на истражувачките и научните институции. Анализирани се мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување од енергетски аспект и од аспект на економска исплатливост, во согласност со националните и Европските цели. Резултати ги покажуваат влијанијата кои ги имаат мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување, во споредба со останатите сродни мерки во енергетските планови на национално и локално ниво. Со останатите мерки за енергетска ефиканост е направена допол- нителна вкрстена анализа. >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>