Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>

Излезе новиот број 108 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА, АВГУСТ 2017

Објавено 13 Август 2017

Comment

ЗЕМАК е-весник бр.108Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> . Comment

ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР УТОПИЈА ИЛИ ПРЕДИЗВИК ЗА МАКЕДОНИЈА?

Објавено 13 Август 2017

Big Image

Основна цел на трудот е анализа на потенцијалот на Република Македонија за производство на електрична енергија од обновливи извори. Врз основа на стратегиските документи направена е екстраполација за потрошувачката на енергија до 2050 година. Анализиран е техничкиот потенцијал на обновливи извори на енергија како и динамиката на изградба и видот на постројките, за да се замени целосно произ водството на електрична енергија од фосилни горива. Анализирани се пречките и можните решенија за нивно надминување, како и стекнатите придобивки на општеството (економски, стратешки, еколошки). >>>Comment

ПРЕЛИМИНАРНА АНАЛИЗА ЗА МОЖНОСТА НА ГРАДБА НА ТЕЦ ИСТОК СО ЈАГЛЕН ОД РУДНИЦИТЕ ЗВЕГОР- СТАМЕРИ ПАНЧАРЕВО

Објавено 13 Август 2017

Big Image

Актуелната состојба на постојните капацитети за произ водство на електрична енергија кои ги искористуваат локалните резерви на јаглен во РМ, е делумно загрижувачка, со оглед на зголемув ање на несигурноста во однос на обезбедувањето на неопходните количини на јаглен за преостанатиот работен век на Термо електричните централи и дополнително намалено произ водство на електрична енергија. Со цел прецизирање и утврдување на идните развојни планови во однос на капацитетите за базно производство на електрична енергија, а главно поради недостатокот на домашно произ водство, се истражуваат можности за изградба на нови капацитети за произ водство на електрична енергија на локации во Република Македонија каде постојат извесни резерви на лигнит. Овој труд ќе ги презентира можноста на градба на ТЕЦ Исток со користење на јаглен од рудниците Звегор-Стамер и Панчарево. >>> Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>