Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>

Излезе новиот број 104 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА, ОКТОМВРИ 2016

Објавено на 11 Ноември 2016

Comment

ЗЕМАК е-весник бр.104Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> . Comment

ПРАКТИЧЕН ОСВРТ НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИК ВО ЛАНЕЦОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ОКТА

Објавено на 01 Јуни 2016

Big Image

Управување со ризик е дисциплина која многу брзо се развива и има многу различни ставови и описи на она што управувањето со ризикот вклучува, како тоа треба да се спроведе и за што е намененет. Ризикот може да биде позитивен или негативен односно да има нагорна или надолна страна. Управување со ризик не е само нешто кое се употребува за корпорациите или јавни организации, туку за секоја активност на краток или долг рок. Придобивките и можностите треба да се гледаат не само во контекст на самата активност, туку и во однос на различните акционери кои можат да бидат засегнати. >>>Comment

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА НА ЕВН

Објавено на 01 Јуни 2016

Big Image

Недостигот на примарни носители на енергија како и потребата за здрава животна средина се основните причини за развој на обновливите извори на енергија во Македонија. Притоа од особена важност претставува производството на електрична енергија од обновливи извори кое се приклучува на дистрибутивната мрежа. Најголем дел од приклучените производни капацитети од обновливи извори на енергија на дистрибутивната мрежа на ЕВН се малите хидроелектрани и фотоволтаични централи, но за во блиска иднина се предвидува и приклучување на производни капацитети кои ќе ја користат енергијата на биомаса и биогас за производство на електрична енергија. >>> Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>