Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

АНАЛИЗА ЗА РАЗВОЈ НА ОБВРЗУВАЧКИ ШЕМИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

Објавено 18 Септември 2019

Основна цел на трудот е за транспозиција на член 7 од Директивата за енергетска ефикасност на Европската Унија, прилагодена на македонските услови. Како основа на анализата разгледани се Европските практики. Потоа дефинирани се целите на шемата во согласност со енергетските биланси на Република Македонија. Анализирани и предложени се алтернативни мерки за остварување на одредената цел, како и напра- вена е целосна анализа на распределбата на целта кај засегнатите страни, енергетските снабдувачи. Исто така, анализирани се трошоците за спроведување на шемата, како и нејзиното долгорочно влијание >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

КОМБИНИРАНА ПОСТРОЈКА СО ПРИМЕНА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ И ГОРИВНИ ЌЕЛИИ
Во овој труд анализирана е примената на фотоволтаичните панели во комбинација со го- ривна ќелија со цел да се добие една постројка која непрекинато би го снабдувала потрошувачот со електрична енергија. Планираната примена на оваа постројка е за места кои се оддалечени од цент- ралните добавувачи на електрична енергија, каде што таа би работела како самостоен извор на енергија. Идејата за обработката на оваа тема беше важноста за пронаоѓање на ефикасни начини за зачувување на вишокот на електрична енергија добиена од обновливите извори на подолг времески период. Анализирана е големата количина на енергија од Сонцето која постојано допира до , ... >>>

СУШИЛНИЦА ЗА СУШЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ВОЗДУШНИ СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Во трудот е опфатена проблематика на примена на сончевата енергија за сушење на земјоделски производи со примена на воздушни сончеви колектори. Дефинирано е сончевото зрачење за околината на градот Штип по месеци, односно во текот на го- дината. Дефинирани се загубите на топлина, односно потребната топлина за сушење на 100 kg пиперка во комора за сушење со 2,662 m3. Врз основа на потребната енергија за сушење на индустриска пиперка, дефи¬ни¬ран е потребниот број на воздушни сончеви колектори при просечно годишно сончево зрачење, како и по месеци за месеците април- oктомври. Дефинирано е потребното количество на воздух ... >>>

CO2 TRADING – OPPORTYNITIES FOR REPUBLIC OF MACEDONIA TO MITIGATE NEGATIVE IMPACTS FROM CLIMATE CHANGE
Climate changes represent worldwide phenomena where big part of it occurs due to the increase of the emission of greenhouse gases from anthropogenic sources. The changes are manifested through warming of the globe and have direct severe impact on the human populations, economy and environment. In last few decades the minimization of the effects from climate changes has become one of the top priorities of the developed as well as developing countries. United Nation Framework Convention for Climate Changes (UNFCCC) is worldwide accepted platform for minimizing the negative effects from climate changes. EU Member states as well as Republic of . ... >>>

СО КОМБИНАЦИЈА НА ОЕИ ДО ЕНЕРГЕТСКИ, ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖЛИВО РЕШЕНИЕ
Во рамки на проект изготвена е студија со основна цел – прибирање на податоци и информации за исплативоста на хибридна постројка за снабдување на топлина за реонско загревање на Кочани, како и про- ценка на расположивиот потенцијал на биомаса која би се користела во комбинација со геотермалната енер- гија. Во температурен опсег од -15оС до -1оС на надворешниот воздух, топлинските побарувања би се по- кривале со согорување на биомаса, додека над -1оС се вклучува и гео-термалниот ресурс. Топлинскиот капа- цитет на котлите на биомаса треба да го покрива вкупниот потребен капацитет при амбиентална . ... >>>

AНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ СО ПРИСТАП ОДДОЛУ - НАГОРЕ - СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА
Примената на пристапот оддолу-нагоре во анализата за ублажување на климатските про- мени овозможува да се определи остварливото намалување на емисиите на стакленички гасови со реализација на мерки предвидени во секторските стратегии и планови. Најпрво, се развива- референтно сценарио кое рефлектира развој без имплементација на мерки за ублажување, (сце- нарио без мерки, WOM), во однос на кое ќе се утврдуваат постигнатите намалувањана емисии и трошоците за ублажување. Понатаму, се идентификуваат и моделираат >>> .