Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

Efficiency improvement of boiler P-65 TPP Bitola based on low-temp vortex combustion technology

Објавено 20 Август 2018

LTV-combustion technology has already found its place in the Russian power industry. Specialty of LTV- technology is in specific flame combustion of coarse crushed fuel in the conditions of multiple circulations inside of the zone of active combustion.

LTV-technology has passed already a broad verification, at boilers with steam ca- pacity from 35 to 1.600 t/h, proving its major advantages: stable ignition of low grade fuels, absence of slagging of heating surfaces, unification of furnaces by fuel and lower level of noxious gases emission >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

ПОЛИХЛОРИРАНИ-ТЕ БИФЕНИЛИ (ПХБ) И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Полихлорираните бифенили (ПХБ) се безбојни течности и вид на хлорирани органски соединенија кои се користат во индустријата како флуид за размена на топлина. Нивната примена е огромна во електричната опрема, како што се трансформаторите и кондензато- рите, како и во хидраулични системи, површински облоги и материјали кои спречуваат ши- рење на оган. Нивните хемиски својства, како ... >>> .

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Новите предизвици и изградбата на институционални и човечки можности ја поставуваат глобализацијата како една од највисоко позиционираните цели на дваесет и првиот век што резултира со забрзано темпо на развој на современите општества и брзорастечките економии на земјите во развој. Импликација на тоа произлегува порастот на побарувачката и потрошувачката на електрична енергија. Тоа воедно e и ... >>> .

AНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ СО ПРИСТАП ОДДОЛУ - НАГОРЕ - СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА
Примената на пристапот оддолу-нагоре во анализата за ублажување на климатските про- мени овозможува да се определи остварливото намалување на емисиите на стакленички гасови со реализација на мерки предвидени во секторските стратегии и планови. Најпрво, се развива- референтно >>> .

ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС НА ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА ВО МАКСТИЛ
Електролачната печка е интересен објект за анализа како голем и разноврсен потрошувач на енергија. Моќноста на печките може да се движи и до 250 МВА, што за потрошувачи претставува голема бројка. Во трудот се анализира потрошувачката на енергија во ЕЛП во Макстил во Скопје. Анализата е направена за едно средно производство, каде прво се разгледува материјалната потрошувачката на енергенси, а потоа нивниот енергетски еквивалент се ... >>>

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ „НАЦИОНАЛЕН ГАСИФИКАЦИОНЕН СИСТЕМ ВО Р.МАКЕДОНИЈА“ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Стратегиската определба за вклучување на природниот гас во енергетиката на Република Македонија, а со тоа и развој на постоечката гасна инфраструктура на ниво на цела Држава, доведе до изработка на Студија за гасификација на Република Македонија со идеен проект за развој на гасниот сектор. Проектот Национален гасификационен систем во Република Македонија ја анализира можноста за долгорочна гасификација на целата територија на Република Македонија за периодот 2010–2040 година. Посебен акцент е ставен на . . ... >>> .

ДАНСКA СО НАЈВИСОКИ ОЦЕНКИ ЗА ВЕТЕРНИ ТУРБИНИ
Перките на ветерната турбина се направени од обично дрво, обоени со црвена боја, и се долги точно 1,2 метар. Нивните свиткани рабови се само грубо истругани. Ништо не укажува на фактот дека овој уред со незабележителен изглед предизвика подем на глобална корпорација и преструктурирање на цела држава. - Своевремено го најдов во еден правлив ќош во шталата. Сѐ уште добро се сеќавам како првпат го држев на ветрот. Одеднаш ја почувствував моќта и си реков дека ова е вистинскиот билет - раскажува Хенрик Стисдал (55) за искуството од пред 35 години. Техничкиот директор на „Сименс винд пауер“ на посетителите во . ... >>> .