Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА НА КОМБИНИРАНА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТОПЛИФИКА- ЦИЈА НА ГРАДОТ БИТОЛА

Објавено 20 Август 2018

Истражувањето е засновано на најновите достигнувања во развојот на енергетските технологии во поглед на заштедата на енергија и заштита на животната средина. Користени се сознанија од досегаш- ните истражувања во оваа област, особено за когенеративните постројки со природен гас како извор на енергија за истовремено производство на електрична и топлинска енергија. Извршена е анализа на заштедата на енергија од горивото кај комбинирана когенеративна постројка на природен гас во зависност од потребната топлинска енергија за градот Битола. Исто така анализирани се еколошките ефекти од примената на таков тип на постројки во поглед >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

CO2 TRADING – OPPORTYNITIES FOR REPUBLIC OF MACEDONIA TO MITIGATE NEGATIVE IMPACTS FROM CLIMATE CHANGE
Climate changes are worldwide recognized phenomena, which occurs due to the increase of the emission of greenhouse gases from anthropogenic sources. Increases of emissions of the greenhouse gases directly are affecting certain physical-chemical processes of the planet Earth atmosphere causing global warming phenomena. As consequence permanent increase of the global temperature of the planet Earth occurs generating certain continues changes in the climate conditions... >>>

СО КОМБИНАЦИЈА НА ОЕИ ДО ЕНЕРГЕТСКИ, ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖЛИВО РЕШЕНИЕ
Во рамки на проект изготвена е студија со основна цел – прибирање на податоци и информации за исплативоста на хибридна постројка за снабдување на топлина за реонско загревање на Кочани, како и про- ценка на расположивиот потенцијал на биомаса која би се користела во комбинација со геотермалната енер- гија. Во температурен опсег од -15оС до -1оС на надворешниот воздух, топлинските побарувања би се покривале со согорување на биомаса, додека над . ... >>>

Efficiency improvement of boiler P-65 TPP Bitola based on low-temp vortex combustion technology
LTV-combustion technology has already found its place in the Russian power industry. Specialty of LTV- technology is in specific flame combustion of coarse crushed fuel in the conditions of multiple circulations inside of the zone of active combustion. LTV-technology has passed already a broad verification, at boilers with steam ca- pacity from 35 to 1.600 t/h, proving its major advantages: stable ignition of low grade fuels, absence of slagging of heating surfaces, unification of furnaces ... >>> .

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Новите предизвици и изградбата на институционални и човечки можности ја поставуваат глобализацијата како една од највисоко позиционираните цели на дваесет и првиот век што резултира со забрзано темпо на развој на современите општества и брзорастечките економии на земјите во развој. Импликација на тоа произлегува порастот на побарувачката и потрошувачката на електрична енергија. Тоа воедно e и... >>> .

ПОЛИХЛОРИРАНИТЕ БИФЕНИЛИ (ПХБ) И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Полихлорираните бифенили (ПХБ) се безбојни течности и вид на хлорирани органски соединенија кои се користат во индустријата како флуид за размена на топлина.
Нивната примена е огромна во електричната опрема, како што се трансформаторите и кондензато- рите, како и во хидраулични системи, површински облоги и материјали кои спречуваат ширење на оган. Нивните хемиски ... >>> .

AНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ СО ПРИСТАП ОДДОЛУ - НАГОРЕ - СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА
Примената на пристапот оддолу-нагоре во анализата за ублажување на климатските про- мени овозможува да се определи остварливото намалување на емисиите на стакленички гасови со реализација на мерки предвидени во секторските стратегии и планови.

Најпрво, се развива- референтно >>> .