Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

Efficiency improvement of boiler P-65 TPP Bitola based on low-temp vortex combustion technology

Објавено 20 Март 2018

LTV-combustion technology has already found its place in the Russian power industry. Specialty of LTV- technology is in specific flame combustion of coarse crushed fuel in the conditions of multiple circulations inside of the zone of active combustion.

LTV-technology has passed already a broad verification, at boilers with steam ca- pacity from 35 to 1.600 t/h, proving its major advantages: stable ignition of low grade fuels, absence of slagging of heating surfaces, unification of furnaces by fuel and lower level of noxious gases emission >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Новите предизвици и изградбата на институционални и човечки можности ја поставуваат глобализацијата како една од највисоко позиционираните цели на дваесет и првиот век што резултира со забрзано темпо на развој на совреме- ните општества и брзорастечките економии на земјите во развој. Импликација на тоа произлегува порастот на побарувачката и потрошувачката на електрична енергија. Тоа воедно e и показател за степенот на развиеност и ... >>> .

ПОЛИХЛОРИРАНИ-ТЕ БИФЕНИЛИ (ПХБ) И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Полихлорираните бифенили (ПХБ) се безбојни течности и вид на хлорирани органски соединенија кои се користат во индустријата како флуид за размена на топлина. Нивната примена е огромна во електричната опрема, како што се трансформаторите и кондензато- рите, како и во хидраулични системи, површински облоги и материјали кои спречуваат ши- рење на оган. Нивните хемиски својства, како што се тешка запаливост, хемиска и термичка стабилност, диелектрични . ... >>> .

AНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ СО ПРИСТАП ОДДОЛУ - НАГОРЕ - СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА
Примената на пристапот оддолу-нагоре во анализата за ублажување на климатските про- мени овозможува да се определи остварливото намалување на емисиите на стакленички гасови со реализација на мерки предвидени во секторските стратегии и планови. Најпрво, се развива- референтно сценарио кое >>> .

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВОДАТА ПРЕКУ ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО- ЦЕНТРАЛИ ВО СОСТАВ НА ВОДО- СТОПАНСКИ СИСТЕМИ
Подобрувањето на ефикасноста и рационалноста на користењето на важниот при- роден ресурс – водата, е еден од приоритетите предвидени со Националните извештаи за климатски промени, а опфатено е и во државната Стратегија за обновливи извори на енергија. Еден од начините за постигнување на тие цели е ... >>>

КОМПЛЕТНА ГАСИФИКАЦИЈА НА ТОПЛАНА ЗАПАД И ПРИДОБИВКИ ОД ГАСИФИКАЦИЈАТА
Рефератот претставува дел од проектот од Оперативниот План на Интегрираната еколошка дозвола - Дозволата за усогласување со оперативен план. Проектот опфати замена на постоечките горилници во топлана Запад кои што како погонско гориво можеа да користат исклучиво мазут со нови комбинирани горилници, кои што сега имаат можност да . ... >>> .

Заврши изградбата на магистралниот гасовод Клечовце – Штип
Веќе изградениот магистрален гасовод започнува од селото Кле- човце, каде се спојува со постојното гасоводно поврзување меѓу Маке- донија и Бугарија. Трасата минува низ Свети Николе до Блок станицата 5 во Штип. Руската фирма „Стројтрансгас“ во пропишаниот рок ја заврши изградбата на магистралниот га- совод Клечовце – Штип во должина од ... >>> .