Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ТЕ-ТО ЖЕЛЕЗАРА ПРОШИРУВАЊЕ КОНЗУМ, ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НОЌЕ СО АКУМУЛАТОР НА ТОПЛИНА

Објавено 13 Август 2017

Термоенергетските постројки во Енерганата во Железара се проектирани за задоволување на енергетските потреби на металуршкиот комбинат. Со редуцирање на одредени технолошки линии, се ослободија значителни количини енергенти за другите околни потрошувачи.Со вове- дувањето на природниот гас енерганата постана економичен и еколошки извор на следните енергенти׃

- активна и реактивна електрична енергија

- топлинска енергија за топлификација

- технолошка пареа за процеси во кругот на Железара како и за околната индустриска зона

- хемиски подготвена вода (мека, деминерализирана, напојна и др.)

- санитарна топла вода зиме и лете.

Класичниот кондензационен режим на работа (често и под технички минимум) на постројките со оглед на постојаното проширување на топлификацискиот конзум, се оптимира и сукцесивно се прилагодува на нараснатите потреби од дефицитарните енергенти што воедно значи подобрување на ефикасноста на постојните постројки како и изградба на нови еколошки и високо ефикасни комбинирани постројки (ВЕКП , η>0,8). >>> Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Efficiency improvement of boiler P-65 TPP Bitola based on low-temp vortex combustion technology
LTV-combustion technology has already found its place in the Russian power industry. Specialty of LTV- technology is in specific flame combustion of coarse crushed fuel in the conditions of multiple circulations inside of the zone of active combustion. LTV-technology has passed already a broad verification, at boilers with steam ca- pacity from 35 to 1.600 t/h, proving its major advantages: stable ignition of low grade fuels, absence of slagging of heating surfaces, unification of furnaces by fuel and lower level of noxious gases emission.. ... >>> . Comment

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Новите предизвици и изградбата на институционални и човечки можности ја поставуваат глобализацијата како една од највисоко позиционираните цели на дваесет и првиот век што резултира со забрзано темпо на развој на совреме- ните општества и брзорастечките економии на земјите во развој. Импликација на тоа произлегува порастот на побарувачката и потрошувачката на електрична енергија. Тоа воедно e и показател за степенот на развиеност и ... >>> . Comment

НУКЛЕАРНА ЦЕНТРАЛА ИМУНА НА ХАВАРИИ
Примената на современите мерки за енергетска ефикасност во објектите има за задача трајно намалување на енергетските потреби при проектирањето, изградбата и користењето на новите објекти и при санација и реконструкција на постоечките. Инфрацрвената термографија е исклучително корисна метода за визуелизација на топлинските загуби преку елементите на конструцијата и при истражувањата за зголемување >>> . Comment

ПРЕЛИМИНАРНА АНАЛИЗА ЗА МОЖНОСТА НА ГРАДБА НА ТЕЦ ИСТОК СО ЈАГЛЕН ОД РУДНИЦИТЕ ЗВЕГОР- СТАМЕРИ ПАНЧАРЕВО
Актуелната состојба на постојните капацитети за производство на електрична енергија кои ги ис-користуваат локалните резерви на јаглен во РМ, е делумно загрижувачка, со оглед на зголемување на несигурноста во однос на обезбедувањето на неопходните количини на јаглен за преостанатиот работенвек на Термо електричните централи и дополнително ... >>>Comment

КОМПЛЕТНА ГАСИФИКАЦИЈА НА ТОПЛАНА ЗАПАД И ПРИДОБИВКИ ОД ГАСИФИКАЦИЈАТА
Рефератот претставува дел од проектот од Оперативниот План на Интегрираната еколошка дозвола - Дозволата за усогласување со оперативен план. Проектот опфати замена на постоечките горилници во топлана Запад кои што како погонско гориво можеа да користат исклучиво мазут со нови комбинирани горилници, кои што сега имаат можност да . ... >>> . Comment

Трговијата на Германија со гас се зголеми во 2014 год
1 Трговијата на Германија со гас се зголеми во 2014 год. На Германија, трговијата со гас е подобрена во 2014 година и е со тенденција уште повеќе да се зголемува во однос на ех спанзијата на поголемиот Холандскиот пазар, пркосејќи му надмоќно на овој сектор, во Велика Британија. Во изминатите години, трговијата на големо на природен гас и обемот на тргување во континентална ... >>> . Comment