Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ ПРЕКУ СОФТВЕРОТ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ

Објавено 20 Март 2018

Big Image

Целта на трудот е да покаже дека со помош на софтвер за следење и потврдување стратегиите за координација можат успешно да се имплементираат од страна на владините тела, a со мала помош од страна на истражувачките и научните институции. Анализирани се мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување од енергетски аспект и од аспект на економска исплатливост, во согласност со националните и Европските цели. Резултати ги покажуваат влијанијата кои ги имаат мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување, во споредба со останатите сродни мерки во енергетските планови на национално и локално ниво. Со останатите мерки за енергетска ефиканост е направена дополнителна.

>>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Comment ТЕ БИТОЛА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД АСПЕКТ НА ПРИНЦИПОТ „ЗАГАДУВАЧОТ ПЛАЌА“
Според европската практика, во Законот за животна средина, меѓу другите на- чела, предвидено е и начелото: „загадувачот плаќа“. Почитувајќи го ова начело, Владата на Република Македонија има донесено подзаконски акти, меѓу кои и „Уредба за м етодол огија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива“, која прв пат е применета во 2009 година ... >>>

Comment ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДИСТРИБУТИВ-НИОТ СИСТЕМ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА
ЕВН Македонија во своето тековно работење посветува особено внимание на енергетската ефикасност, преку спроведување на соодветни мерки и активности. Активностите пред се се однесуваат на директни мерки за подобрување на енергетската ефикасност на дистрибутивниот систем преку мерки за намалување на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем. Покрај директни мерки, ЕВН Македонија во континуитет реализира кампањи за подигање на свеста за разумно користење на електрична енергија, како и едукација на ... >>>

Comment СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ОСТАНАТИ ЕНЕРГЕНСИ ПРИ АД МАКСТИЛ СКОПЈЕ
Со воведувањето на либерализација на пазарот со електрична енергија се јавува потреба за следење и регулирање на потрошувачката во реално време. За таа цел АД Макстил инсталираше систем за следење на потрошувачката на електрична енергија како и за останати енергенси (флуиди и гасови) во реално време и балансирање на струјата на часовно ниво. Во темата подетално ќе се даде образложение на ... >>>

Comment ПРАКТИЧЕН ОСВРТ НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИК ВО ЛАНЕЦОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ОКТА
Во овој труд се презентирани условите под кои ОКТА АД Скопје ги снабдува своите клиенти притоа водејќи сметка за сите ризици во ланецот на снабдување.

Основните начела по кои ОКТА се води се сите оние кои значат за навременото и квалитетно планирање за определени количини на нафтени деривати да се обезбедат, пренесат од утоварната до истоварната инсталација ... >>>