Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ - ОБУКА ЗА ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ ВО ЕЛЕМ

Објавено 20 Август 2018

Big Image

АД Електрани на Македонија е најголема енергетска компанија во Република Македонија, со вкупно производство на електрична енергија околу 60% од вкупната потрошувачка. Од тие причини АД Електрани на Македонија континуирано вложува во изградба на нови енергетски објекти, како и во нови инвестиции во постојните производни капацитети. Од друга страна имајќи ги во предвид трите зацртани цели на енергетската политика на Европската Унија – сигурност во снабдувањето со енергија, одржливост и конкурентност, активностите кои ги превзема ЕЛЕМ се согласно критериумите за минимален ризик, економски бенефит и земајќи го во предвид влијанието врз животната средина и социјалната заштита.

>>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Comment ИМПЛЕМЕНТАЦИ-ЈАТА НА CACM (CAPACITY ALLOCATION & CONGESTION MANAGEMENT) ПРАВИЛАТА
Имплементацијата на Третиот енергетски пакет во земјите на Европската Унија води кон успешна интеграција на пазарите на електрични енергија. Најголем исчекор и напредок во овој процес се направи со спојувањето на ден-однапред (day ahead) националните пазари и тоа со помош на методологијата на маркет каплинг (market coupling). Постојат голем број на успешни примери на споени пазари во Европа и тоа: пазарите на Нордискиот регион (Данска, Шведска, Норвешка, Финска, Естонија), пазарите во Централно-западниот регион (Франција, Германија, Бенелукс), пазарите на Италија и Словенија, како и пазарите на Чешка, ... >>>

Comment АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТИРА-НИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Целта на трудот е да покаже дека со помош на софтвер за следење и потврдување стратегиите за координација можат успешно да се имплементираат од страна на владините тела, a со мала помош од страна на истражувачките и научните институции. Анализирани се мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување од енергетски аспект и од аспект на економска исплатливост, во согласност со националните и Европските цели. Резултати ги покажуваат влијанијата кои ги имаат мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување, во споредба со останатите сродни мерки во енергетските планови на национално ... >>>

Comment ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВОДАТА ПРЕКУ ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИД- РОЦЕНТРАЛИ ВО СОСТАВ НА ВО- ДОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ
Подобрувањето на ефикасноста и рационалноста на користењето на важниот природен ресурс – водата, е еден од приоритетите предвидени со Националните извештаи за климатски промени, а опфатено е и во државната Стратегија за обновливи извори на енергија. Еден од начините за постигнување на тие цели е енергетското користење на водата на- менета за задоволување на примарните потреби ... >>>

Comment ПРАКТИЧЕН ОСВРТ НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИК ВО ЛАНЕЦОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ОКТА
Во овој труд се презентирани условите под кои ОКТА АД Скопје ги снабдува своите клиенти притоа водејќи сметка за сите ризици во ланецот на снабдување. Основните начела по кои ОКТА се води се сите оние кои значат за навременото и квалитетно планирање за определени количини на нафтени деривати да се обезбедат, пренесат од утоварната до истоварната инсталација (крајниот купувач), а притоа да се води сметка за безбедноста на вработените ... >>>

Comment ТЕ БИТОЛА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД АСПЕКТ НА ПРИНЦИПОТ „ЗАГАДУВАЧОТ ПЛАЌА“
Според европската практика, во Законот за животна средина, меѓу другите начела, предвидено е и начелото: „загадувачот плаќа“. Почитувајќи го ова начело, Владата на Република Македонија има донесено подзаконски акти, меѓу кои и „Уредба за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива“, која прв пат е применета во 2009 година. Во трудот е анализирана ... >>>

Comment СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ОСТАНАТИ ЕНЕРГЕНСИ ПРИ АД МАКСТИЛ СКОПЈЕ
Со воведувањето на либерализација на пазарот со електрична енергија се јавува потреба за следење и регулирање на потрошувачката во реално време. За таа цел АД Макстил инсталираше систем за следење на потрошувачката на електрична енергија како и за останати енергенси (флуиди и гасови) во реално време и балансирање на струјата на часовно ниво. Во темата подетално ќе се даде образложение на ... >>>