Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ ПРЕКУ СОФТВЕРОТ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ

Објавено 20 Август 2018

Big Image

Целта на трудот е да покаже дека со помош на софтвер за следење и потврдување стратегиите за координација можат успешно да се имплементираат од страна на владините тела, a со мала помош од страна на истражувачките и научните институции. Анализирани се мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување од енергетски аспект и од аспект на економска исплатливост, во согласност со националните и Европските цели. Резултати ги покажуваат влијанијата кои ги имаат мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување, во споредба со останатите сродни мерки во енергетските планови на национално и локално ниво. Со останатите мерки за енергетска ефиканост е направена дополнителна.

>>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Comment ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВОДАТА ПРЕКУ ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИД- РОЦЕНТРАЛИ ВО СОСТАВ НА ВО- ДОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ
Подобрувањето на ефикасноста и рационалноста на користењето на важниот природен ресурс – водата, е еден од приоритетите предвидени со Националните извештаи за климатски промени, а опфатено е и во државната Стратегија за обновливи извори на енергија. Еден од начините за постигнување на тие цели е енергетското користење на водата на- менета за задоволување на примарните потреби на водоснабдување, наводнување и одржување на еколошки гарантираниот проток. Особен ... >>>

Comment ПРИСТАП КОН АСПЕКТИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СО ТРЕТМАНОТ НА НАФТЕН ТАЛОГ
Во овој труд е направена анализа и е објаснет третманот на талогот од станицата за пречистување на отпадната вода, генериран после механички, физички, хемиски и биолошки третман на отпадна вода во тек на 30 години, кој се чува во пет отворени базени во ОКТА Рафинерија - Скопје. Во процесот на рафинирање за нафта, талогот се произведува како отпаден материјал. Овој талог има сложен состав и по правило се карактеризира како трофазен, мулти-компонентен, органски талог кој содржи вода, масло и цврсти материи ... >>>

Comment ПРАКТИЧЕН ОСВРТ НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИК ВО ЛАНЕЦОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ОКТА
Во овој труд се презентирани условите под кои ОКТА АД Скопје ги снабдува своите клиенти притоа водејќи сметка за сите ризици во ланецот на снабдување. Основните начела по кои ОКТА се води се сите оние кои значат за навременото и квалитетно планирање за определени количини на нафтени деривати да се обезбедат, пренесат од утоварната до истоварната инсталација (крајниот купувач), а притоа да се води сметка за безбедноста на вработените ... >>>

Comment ТЕ БИТОЛА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД АСПЕКТ НА ПРИНЦИПОТ „ЗАГАДУВАЧОТ ПЛАЌА“
Според европската практика, во Законот за животна средина, меѓу другите начела, предвидено е и начелото: „загадувачот плаќа“. Почитувајќи го ова начело, Владата на Република Македонија има донесено подзаконски акти, меѓу кои и „Уредба за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива“, која прв пат е применета во 2009 година. Во трудот е анализирана примената на начелото ... >>>

Comment СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ОСТАНАТИ ЕНЕРГЕНСИ ПРИ АД МАКСТИЛ СКОПЈЕ
Со воведувањето на либерализација на пазарот со електрична енергија се јавува потреба за следење и регулирање на потрошувачката во реално време. За таа цел АД Макстил инсталираше систем за следење на потрошувачката на електрична енергија како и за останати енергенси (флуиди и гасови) во реално време и балансирање на струјата на часовно ниво. Во темата подетално ќе се даде образложение на ... >>>

Comment ПРЕПОЗНАЕНО ЗНАЧЕЊЕТО НА МЕТАЛУРГИЈАТА
Владата креира сет мерки, наречени План за економски пораст, со кои ќе се поттикнат компаниите во нивниот пораст и развој. Компаниите може да сметаат на Владата како нивен партнер во работата. Во владината програма акцент се става на извозно ориентираните компании, со посебен осврт на металургијата - вадењето метални руди и производството на основни метали, како значаен индустриски сектор од најголема важност за националната економија. Ние сме мала земја и доколку сакаме да . ... >>>