Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Објавено 18 Септември 2019

Big Image

Управувањето со ризикот претставува една од основните компоненти за водење на успешна деловна политика на една современа електроенергетска компанија. Во практиката често се случува неподготвено да се реагира на појавата на ризик. Токму поради тоа мора да се посвети значително внимание на методите за идентификација, оценка, мерење, контрола, осигурување и минимизирање на ризикот. Поаѓајки од мноштвото на ризици со кои се соочува електроенергет- ската компанија, прифаќањето на ризикот како објективна категорија, наметнувапотреба од неминовно управување со таквите ризици. Потребата одуправување со ризиците особено е изразена од основната функција и намена на производствената дејност превземајќи врз себе ризици во план- ското производство со кои се соочува (дополнително справување со тековните ризици)со цел да истите не се реперкуираат врз компанијата, останатите правни и физички лица од недостигот на електрична енергија односно националната економија. >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Comment ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ ВО КОМПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ
Проект е уникатен и привремен потфат за остварување на планирани цели, кои можат да бидат дефинирани како излезни резултати/продукти/услуга или бенефит. Проектот е успешен доколку проектните цели се остварени согласно критериумите за при- фатливост (КВАЛИТЕТ) во договорениот временски рок (ВРЕМЕ) и буџет (ТРОШОК). За да се постигне целта во проектот се извршуваат разни активности кои се спроведувани со помош на техники, знаење, вештини, методи и алатки и искуство на проектниот менаџмент. За да се документираат сите планови и активности кои се извршуваат или кои се планираат да бидат из- вршувани во иднината, проектот користи документација која е од >>>

Comment ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСО 50001 СТАНДАРДОТ ЗА СИСТЕМИ ЗА МЕ- НАЏИРАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ВО МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ
За да се подобрат енергетскитеперформанси и да се оптимизира употребата и потрошу- вачката на енергија, Макстил АД Скопје има имплементиран и сертифициран меѓународен стандард ISO 50001 во двата погона. Преку систематски пристап во управувањето со енергијата, Макстил ги намали трошоците за енергија,емисиите на стакленички гасови во воздухот и други индиректни влијанија врз животната средина. Следејќи ги специфичните барања на стандардот, Макстил разви енергетска политика, воспостави енергетски цели и цели, следи акциони планови потребни за подобрување на енергет- ските карактеристики на значајните корисници на енергија, со што, ... >>>

Comment ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИСКА ВЕБ ПЛАТФОРМА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОТВОРЕН ПАЗАР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВ- НИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Согласно обврските кои произлегуваат од Законот за Енергетика и Правилата за набавка на енергија за потребите на Операторот на Електродистрибутивниот Систем (ОДС) одобрени од страна на Регулаторната комисија за Енергетика (РКЕ), а со цел зголемување на конкуренцијата во тендер- ските постапки за набавка на електрична енергија на отворенпазар за покривање на дистрибутивни ... >>>

Comment АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТИ-РАНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ ПРЕКУ СОФТВЕРОТ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ
Целта на трудот е да покаже дека со помош на софтвер за следење и потврдување стра- тегиите за координација можат успешно да се имплементираат од страна на владините тела, a со мала помош од страна на истражувачките и научните институции. Анализирани се мерките за енергетска ефикасност во уличното осветлување од енергетски аспект и од аспект на еко- номска исплатливост, во согласност со националните и Европските цели.

Резултати ги покажуваат влијанијата кои ги имаат мерките за ... >>>

Comment Систем за следење и мена- џирање со електрична енер- гија и останати енергенси при АД Макстил Скопје
Со воведувањето на либерализација на пазарот со електрична енергија се јавува потреба за следење и регулирање на потрошувачката во реално време. За таа цел АД Макстил инсталираше систем за следење на потрошувачката на електрична енергија како и за останати енергенси (флуиди и гасови) во релано време и балансирање на струјата на часовно ниво. Во темата подетално ќе се даде образложение на начинот на следење на потрошувачката на електрична енергија и можностите за превземање на соодветни мерки за смалување трошоците за дебаланс . >>>

Comment ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДИСТРИБУТИВ-НИОТ СИСТЕМ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА
ЕВН Македонија во своето тековно работење посветува особено внимание на енергетската ефикасност, преку спроведување на соодветни мерки и активно- сти. Активностите пред се се однесуваат на директни мерки за подобрување на енергетската ефикасност на дистрибутивниот систем преку мерки за намалување на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем. Покрај директни мерки, ЕВН Македонија во континуитет реализира кампањи за подигање на свеста за разумно користење на електрична енергија, како и едукација на корисниците за придобивките од енергетската ефикасност >>>