Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ПРЕПОЗНАЕНО ЗНАЧЕЊЕТО НА МЕТАЛУРГИЈАТА

Објавено 13 Август 2017

Big Image

Владата креира сет мерки, наречени План за економски пораст, со кои ќе се поттикнат компаниите во нивниот пораст и развој. Компаниите може да сметаат на Владата како нивен партнер во работата. Во владината програма акцент се става на извозно ориентираните компании, со посебен осврт на металургијата - вадењето метални руди и производството на основни метали, како значаен индустриски сектор од најголема важност за националната економија.

Ние сме мала земја и доколку сакаме да имаме пораст на бруто-домашниот производ од 5-6 отсто, из возот мора да учествува со околу 60-70 отсто во БДП ... >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

Comment ТЕ БИТОЛА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД АСПЕКТ НА ПРИНЦИПОТ „ЗАГАДУВАЧОТ ПЛАЌА“
Според европската практика, во Законот за животна средина, меѓу другите на- чела, предвидено е и начелото: „загадувачот плаќа“. Почитувајќи го ова начело, Владата на Република Македонија има донесено подзаконски акти, меѓу кои и „Уредба за м етодол огија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива“, која прв пат е при- менета во 2009 година ... >>> Comment

Comment ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДИСТРИБУТИВ-НИОТ СИСТЕМ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА
ЕВН Македонија во своето тековно работење посветува особено внимание на енергетската ефикасност, преку спроведување на соодветни мерки и активности. Активностите пред се се однесуваат на директни мерки за подобрување на енергетската ефикасност на дистрибутивниот систем преку мерки за намалување на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем. Покрај директни мерки, ЕВН Македонија во континуитет реализира кампањи за подигање на свеста за разумно користење на електрична енергија, како и едукација на корисниците за придобивките ... >>> Comment

Comment ПРАКТИЧЕН ОСВРТ НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИК ВО ЛАНЕЦОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ОКТА
Во овој труд се презентирани условите под кои ОКТА АД Скопје ги снабдува своите клиенти притоа водејќи сметка за сите ризици во ланецот на снабдување. Основните начела по кои ОКТА се води се сите оние кои значат за навременото и квалитетно планирање за определени количини на нафтени деривати да се обезбедат, пренесат од утоварната до истоварната инсталација ... >>> Comment

Comment СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ОСТАНАТИ ЕНЕРГЕНСИ ПРИ АД МАКСТИЛ СКОПЈЕ
Со воведувањето на либерализација на пазарот со електрична енергија се јавува потреба за следење и регулирање на потрошувачката во реално време. За таа цел АД Макстил инсталираше систем за следење на потрошувачката на електрична енергија како и за останати енергенси (флуиди и гасови) во реално време и балансирање на струјата на часовно ниво. Во темата подетално ќе се даде образложение на ... >>> Comment

comment Mагистралниот га- совод Скопје-Те- тово-Гостивар ќе чини околу трие- сет милиони евра
Гасоводот е во вкупна должина од 86 километри, како трет дел од Проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Република Македонија.

Во тек се градежните работи на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар, и по извршениот увид констати- рано е дека работите се одвиваат према предвидените рокови.... >>> Comment

comment ПРИСТАП КОН АСПЕКТИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СО ТРЕТМАНОТ НА НАФТЕН ТАЛОГ
ПРИСТАП КОН АСПЕКТИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СО ТРЕТМАНОТ НА НАФТЕН ТАЛОГ AПСТРАКТ Во овој труд е направена анализа и е објаснет третманот на талогот од станицата за пре- чистување на отпадната вода, генериран после механички, физички, хемиски и биолошки третман на отпадна вода во тек на 30 год >>> Comment