Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

REPAIR OF PROTECTION FROM EXTINGUISHING OF FLAME IN BOILERS IN TPP BITOLA

Објавено 13 Август 2017

Big Image На блоковите 2 и 3 во ТЕЦ Битола беше извршена модернизација на котлите и при тоа е заменета целокупната заштита од гасење на пламен (АЗК) и монтирана нова опрема. Ова е на- правено во 2012 и 2013 година. После модернизацијата, системот за заштита од гасење на пламен неисправно работи и предизвикува лажно исклучување на блоковите. Ова е причина котлите да се во работа без оваа функција и да работат без заштита, што го прави нивниот режим на ра- бота несигурен. Во главно работата со котелот е предвидена да биде на јаглен без користење на мазут. Во трудот ќе бидат презентирани технички барања и функција на заштитата на пламенот од гасење во котелот преку најдобрата расположлива технологија во оперативен режим (непре- кината работа) >>> Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

comment МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ПРОЕКТИВО ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Секоја земја во рамките на својата енергетска политика, енергетската ефикасност (ЕЕ) ја третиракако важен дел. Тоа подразбира воспоставување на стратешки енергетски план (СЕП), кој од еднастрана ја третира заштитата на животната средина а од друга безбедното, навремено и рационалноснабдување со енергија како крајна цел. Македонија мора да ги спроведе реформите во рамките на енергетскиот сектор како земјачленка на Енергетската ЕУ. ... >>> Comment

comment УПРАВУВАЊЕTO СО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОЕКТИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА НИВНА ПОБРЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Во изминатиот период беа објавени по- веќе јавни повици за избор на изведувачи – кон- цесионери за изградба на нови ХЕ на Црна река (ХЕ Чебрен и ХЕ Галиште), Вардар (12 ХЕ) и Гар- ска река (ХЕ Бошков мост), кои завршија не- успешно, а беа склучени и повеќе договори (за околу 160 локации) за концесија за изградба на мали хидроелектрани (МХЕ). Според јавно обја- в ени информации, изградени се дваесетипе- тина нови МХЕ... >>> Comment

comment ПРАВЦИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОДГОТВЕНОСТА НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ЗА НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ ВО МАКЕДОНИЈА
Во развојната програма во Групата за нови енергетски извори, АД ЕЛЕМ има вклучено истражу- вања во областа на развој на човечки ресурси за нови енергетски извори, вклучувајќи ја и нуклеарната енергија. Во истражувањата акцент е ставен на регионална соработка, првенствено со државите на Балканот, преку размена на студии и истражувања, студиски посети и обука во областите од интерес за развојната програма на ЕЛЕМ. Досегашните истражувања ... >>> Comment

comment СИСТЕМ НА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНА МОНТАЖА ПРИ ГРАДБА
The request for better thermal insulation and no penetraton (air) of windows and doors are larger, because in today's way of building openings for windows and doors are much larger than before, and thus the impact of carpentry in total energy savings are greater. Because thrifty way of heating, good insulation of windows and doors comes to little change of air and thus create conditions for starting the rising mois- ture in the room. When time winter comes to condensation, the occurrence of wet glass, moisture in walls and thus the emergence and development of mold .... >>> Comment

comment ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛНАЧНИЦИ
Грижата за животната средина и намалувањето на емисиите на СО2 доведоа до појава и користење на електрични возила во с ветот, па и кај нас. Тоа ја наметна и потребата за постоење и работа на елек- трични полначници. Во овој труд детално се објаснети повеќе аспекти на електричните полначници и тоа начинот на полнење, нивната исплатливост, разликата во однос на традиционалните полначници како и објаснување на европската регулатива која се однесува на нив. Претставени се техничките разлики помеѓу традицио- налните и електричните полначници и факторите кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите кон користењето на јавни електрични полначници ... >>> Comment

comment СИМУЛАЦИЈА НА РАБОТАТА НА P H ASE S H I F T TRANS F ORMER СО ПОМОШ НА PSAT
Phase Shift Трансформаторите (PST) се круцијални компоненти за подобрена ефикасност и непрекинат тек на неизменичните АC мрежи. Потребата за ваков елемент во мрежата потекнува од зголемувањето на ко личеството на трансмитирана енергија што предизвикува проблеми од типот на преоптовареност на мрежата и системска нестабилност. PST се високо комплекно енергетско-ефикасни трансформатори кои влијаат на доверливоста на ЕЕС, ефикасноста и контролата на моќноста во преносните/интерконективни водови.. Помага за избегнување на појавите како преоптовареност на системот и непотребниот ... >>> Comment