Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛНАЧНИЦИ

Објавено 30 Март 2018

Big Image Грижата за животната средина и намалувањето на емисиите на СО2 доведоа до појава и користење на електрични возила во с ветот, па и кај нас. Тоа ја наметна и потребата за постоење и работа на елек- трични полначници. Во овој труд детално се објаснети повеќе аспекти на електричните полначници и тоа начинот на полнење, нивната исплатливост, разликата во однос на традиционалните полначници како и објаснување на европската регулатива која се однесува на нив. Претставени се техничките разлики помеѓу традицио- налните и електричните полначници и факторите кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите кон користењето на јавни електрични полначници ... >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

comment СИМУЛАЦИЈА НА РАБОТАТА НА PHASE SHIFT TRANSFORMER СО ПОМОШ НА PSAT
Phase Shift Трансформаторите (PST) се круцијални компоненти за подобрена ефикасност и непрекинат тек на неизменичните АC мрежи. Потребата за ваков елемент во мрежата потекнува од зголемувањето на ко личеството на трансмитирана енергија што предизвикува проблеми од типот на преоптовареност на мрежата и системска нестабилност. PST се високо комплекно енергетско-ефикасни трансформатори кои влијаат на доверливоста на ЕЕС, ефикасноста и контролата на моќноста во преносните/интерконективни водови.. Помага за избегнување на појавите како преоптовареност на системот и непотребниот ... >>>

comment АПЛИКАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА
Со законската регулатива (закон за енергетика, мрежни правила за дистрибуција на елек- трична енергија и други законски акти) се уредени правата и обврските на дистрибутерот на елек- трична енергија, меѓу кои обврската да се негува база на податоци за настаните во дистрибутивната мрежа. Од причина што станува збор за голем број податоци, со оглед на бројот на електрични постројки, кои се во сопственост на компанијата, како и должината на среднонапонската дистри- бутивна мрежа, беше креиран интерен софтвер/апликација, со чија помош од почетокот на 2014 година се обработуваат податоците за ... >>>

commentЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДРЖЛИВ РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Руралните области се соочуваат со повеќе предизвици. Еден од нив е големата внат- решна емиграција спрема градовите притоа зголемувајќи ја оптеретеноста на истите. Друг предизвик е загадувањето на воздухот кое загадување потекнува од блиските автопати што исто така влијае врз продуктивноста на земјоделството, секторoт кој генерира најго- лем процент на вработеност во руралните средини. Начинот за избегнување на ефектите од овие процеси е преку инвестирање во рурла- ните области. Понатаму ... >>>

comment СИСТЕМ НА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНА МОНТАЖА ПРИ ГРАДБА
The request for better thermal insulation and no penetraton (air) of windows and doors are larger, because in today's way of building openings for windows and doors are much larger than before, and thus the impact of carpentry in total energy savings are greater. Because thrifty way of heating, good insulation of windows and doors comes to little change of air and thus create conditions for starting the rising mois- ture in the room. When time winter comes to condensation, the occurrence of wet glass, moisture in walls and thus the emergence and development of mold .... >>>

comment PREPAIR OF PROTECTION FROM EXTINGUISHING OF FLAME IN BOILERS IN TPP BITOLA

На блоковите 2 и 3 во ТЕЦ Битола беше извршена модернизација на котлите и при тоа е заменета целокупната заштита од гасење на пламен (АЗК) и монтирана нова опрема.

Ова е направено во 2012 и 2013 година. После модернизацијата, системот за заштита од гасење на пламен неисправно работи и предизвикува лажно исклучување на блоковите. Ова е причина котлите да се во работа без оваа функција и да работат без заштита, што го прави нивниот режим ... >>>

comment УПРАВУВАЊЕTO СО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОЕКТИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА НИВНА ПОБРЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Во изминатиот период беа објавени по- веќе јавни повици за избор на изведувачи – кон- цесионери за изградба на нови ХЕ на Црна река (ХЕ Чебрен и ХЕ Галиште), Вардар (12 ХЕ) и Гар- ска река (ХЕ Бошков мост), кои завршија не- успешно, а беа склучени и повеќе договори (за околу 160 локации) за концесија за изградба на мали хидроелектрани (МХЕ). Според јавно обја- в ени информации, изградени се дваесетипе- тина нови МХЕ... >>>