Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА 35 kV ПОСТРОЈКИ ВО ХЕЦ ШПИЛЈЕ

Објавено 18 Септември 2019

Big Image Во трудот се дава преглед за можните начини на ревитализација на старите постројки општо во ЕЕ објекти со дискусија за состојбата на постројките во ХЕЦ Шпилје. Во спроведената стручна анализа се пресметува Индекс на состојба на опремата и по- стројката според која може да се оправда определен тип на ревитализација на постројките 35 kV во ХЕЦ Шпилје. Посебно за одбележување е пристапот на авторите за можно иновирање на еднополната шема за напојување на сопствената потрошувачка како и поврзување на водот ХЕЦ Шпилје- Град Дебар. Анализирани се и варијантни решенија на поврзувањето со дискусија на предностите и не- достатоците на поедините варијанти со финален предлог за реализација ... >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>

comment ВЛИЈАНИЕ НА ПРОИЗВОДСВОТО ВРЗ СРЕДНОНАПОНСКИ МРЕЖИ СО СЛАБ КАПАЦИТЕТ НА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Дисбалансот меѓу производството и потрошувачката на енергија предизвикува проблеми во промена на комутациона состојба како и на преносниот капацитет на електричните мрежи што резултира со пре- оптовареност, системска нестабилност и нарушување на напонските прилики на мрежата. Еден таков разгледуван пример е електричната мрежата врзана за ТС 35/10kV, на која се инсталирани разни потрошувачи, хидропотенцијални и соларни електрични централи. За таа цел извршени се анализи на веќе постоечката состојба и ... >>>

commentКОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОГОНОТ ТОПЛА ВАЛАВНИЦА – А.Д МАКСТИЛ СКОПЈЕ
Законска обврска на А.Д. Макстил – Скопје беше до крајот на 2015 год. да ги отстрани конден- заторските батерии што содржат опасни PHD материи. Овој тип на Кондензаторските батерии се еколошки опасни особено по ракувачите со нив. Лиценирани фирми за уништување на отпад со опасни материи изврши отстранување на ба- териите од погонот. Исклучувањето на старите кондензаторски батарии ја зголеми потрошувачката на реактивна енергија. Од таа причина инсталирани се нови кондензаторски батерии со современ начин на регулација. Сложеноста на поединечните погони и нивната динамика на работа во погонот ... >>>

comment ВАРИЈАНТНИ РЕШЕНИЈА АНАЛИЗИ- РАНИ ВО ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАТА ЗА ХЕЦ ЧЕБРЕН

Со Пре-физибилити студијата за ХЕЦ Чебрен се даде согледување на можностите за изградба на нови хидроелектрани возводно од ХЕЦ Тиквеш, со цел оптимално енергетско искористување на хид- роенергетскиот потенцијал на Црна река. Задача на Префизибилити Студијаta беше да се направи спо- редба на досегашните технички решенија, предлозите на потенцијални концесионери, како и иновирани решенија дадени во рамките на оваа Префизибилити Студија. Во студијата беа идентификувани 36 алтернативни проектни конфигурации, кои беа претходно анализирани во однос на техничката изводливост, трошоците за изградба, производството на елек- трична енергија и финансиско- ... >>>

comment ВЛИЈАНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ИЗЛЕЗНИТЕ ГАСОВИ НА ЕФИКАСНО- СТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КОТЛИ ЗА СОГОРУВАЊЕ НА ЈАГЛЕНОВ ПРАВ

Загревачот на воздух е придружна постројка на енергетските парни котли каде, дел од топли- ната ослободена при согорувањето на горивото, која инаку би се изгубила во околината, се враќа назад во ложиштето на парните котли. Имено дел од топлината содржана во излезните гасови, со помош на загревачот за воздух се искористува за загревање на воздухот кој се доведува во котелот за одви- вање на процесот на согорување. На тој начин се врши намалување на загубите на топлина со излез- ните гасови и се подобрува степенот на корисно дејство на котелот. Во трудот е прикажан модел за пресметка на ефикасноста на котелот, со акцент на влијанието на температурата ... >>>

comment НАПОНСКИТЕ ПРИЛИКИ НА 400 КV НИВО, ПОЈАВА НА ВИСОКИ НАПОНИ, НАЧИНИ И МОЖНОСТИ ЗА НИВНА РЕ- ГУЛАЦИЈА ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во овој труд ќе направиме преглед на напонските прилики на 400 kVниво во електропреносната мрежа на Република Македонија пред вклучување на 400 kV далековод Штип - Врање и после вклучува- њето на истиот далековод и дали ќе доведе до пораст на напоните на 400 kV ниво. Ќе бидат разгледани и начините за регулација на напоните при појава на високи напони, како и можностите кои нашиот си- стем ги има за справување со високите напони на 400 kV ниво. Клучни зборови: 400 kV, МЕПСО .. >>>

commentМЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНАЛИЗА НА ТЕХНИЧКИ РИЗИЦИ ВО ЕЛЕКТРО- ЕНЕРГЕТСКИТЕ СИСТЕМИ
Предмет на истражување во трудот е разработка и примена на методологии за менаџирање на техничките ризиците во електроенергетските објекти на ЕЕС на РМ. Во рамките на трудот се анализираат неизвесностите, вулнерабилностите, како и прекините в оелектроенергетскиот си- стем и нивното влијание на состојбата на електроенергетските објекти. Целта натрудот ќе биде дефинирање на методологија за обезбедување на прифатлива довер- ливост на техничкиотсистем, односно сведување на бројот на прекини на минимум, оптимално искори- стување на расположливиот потенцијал и обезбедување ... >>>