Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Галерија на слики од Прославата по повод јубилејот - 20 години од основањето на ЗЕМАК

(Photo gallery from the celebration - 20 Years of ZEMAK)