Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

 

1000 Скопје, Македонија

 

Тел +389 2 2401 733

 

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>

Mеѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија

Објавено на 29 Јануари 2017

Big Image

Почитувани, ЗЕМАК оваа година оддбележува крупен настан, а тоа е оддржување на Меѓународниот симпозиум “ЕНЕРГЕТИКА 2016”. Симпозиумот ќе се оддржи на 06-08 Октомври, во Охрид, на прекрасниот брег на Охридското езеро, во хотелите Метропол - Белви. Прекрасниот од Унеско заштитен град Охрид, кој бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи, е повторно нашиот домаќин.  Ве повикуваме да се дружиме и да ги размениме своите мислења, ставови и искуства во бескрајната област на енергетиката.
                                      
Придржувајќи се према важните датуми, Ви ја испраќаме првата покана направена во pdf формат, со деталите предвидени за време на оддржувањето на оваа голема манифестација.

ЗЕМАК, ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, за изминатите дваесет и четири години од формирањето, оддржа голем број на еднодневни-дводневни советувања, седумнаесет Меѓународни Советувања, со претставници од Европа, Азија, Америка, Јапонија, и Балканските земји и беа публикувани 17 зборници со преку 1700 трудови.

На секои две години се оддржува Меѓународен Симпозиум, и со доставувањето на поканата истата може да ја препратите на ваши пријатели и колеги во земјата и странство, а Вас ве повикуваме со реферат да земете учество. Понатаму ќе следат уште две соопштенија – покани со сите потребни информации

International Symposium "ENERGETICS 2016"

Објавено на 17 Март 2015

Big Image

Dear Colleagues and Friends,
This year ZEMAK marks a big event an International Symposium "ENERGETICS 2016". The symposium will be held on 06-08th October in Ohrid, in the wonderful coast of Lake Ohrid, in hotels Metropol - Bellevue. Beautiful UNESCO recognized the city Ohrid, which was the most important educational center and source of literacy of all Slavic nations, is again our host.. We would like to cordially invite you  to socialize and to share our opinions and experiences in the field of energetics.
 As attach to this letter we are sending you First announcement and Call for papers, with details about this great event.
 ZEMAK, MACEDONIAN ENERGY ASSOCIATION, for the past twenty four years of its formation, had a number of one-day two-day workshops, seventeen International symposiums, with representatives and participants from Europe, Asia, America, Japan, and the Balkan countries and were published 17 proceedings with over 1700 papers.

 We kindly ask You to forward this invitation to your friends and colleagues. However, a Second announcement will follow with all the necessary information.

ENERGETICS 2016 Download Section (papers, invitations, instructions...)

 

Instructions for writing papers >>>
Final-Z. Instrukcii Avtori Maked-ENER.-2016 >>>
Instructions for authors ENERGETIKA-10 >>>

Labour template- 
English, 2016 >>>                                                                                                                           Trud,Urnek S.Armenski-ZEMAK-08 >>>                                                                                                                                                                                                                                        

Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2014 - Струга, Македонија>>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2014 - Struga, Macedonia>>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2012 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2012 - Ohrid, Macedonia >>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2010 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2010 - Ohrid, Macedonia >>>