Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

 

1000 Скопје, Македонија

 

Тел +389 2 2401 733

 

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

International Conference "ENERGETICS 2018"

Published on 20 Јули 2018


Big Image

Dear Colleagues and Friends,
This year ZEMAK marks a big event an International Conference "ENERGETICS 2018". The Conference will be held on 04-06th October in Ohrid, in the wonderful coast of Lake Ohrid. Beautiful UNESCO recognized the city Ohrid, which was the most important educational center and source of literacy of all Slavic nations, is again our host.. We would like to cordially invite you  to socialize and to share our opinions and experiences in the field of energetics.
 As attach to this letter we are sending you First announcement and Call for papers, with details about this great event .

We kindly ask You to forward this invitation to your friends and colleagues. However, a Second announcement will follow with all the necessary information.

First announcement and Call for papers >>>

ENG version >>>


Big Image

Dear Colleague,
We would like to invite you to the International Conference ENERGETICS 2018 (Hotel Metropol and Belvi, Ohrid, Macedonia).
The main objectives of the Conference are to provide platform for sharing the most important information, achievements and experiences among energy experts from industry, private sector companies, specialized research centers, Universities and other interested parties from Republic of Macedonia and abroad. In addition, the energy community will present and discuss the challenges that facing energy organizations, investors and users, to identify appropriate mechanisms to overcome the problems and to encourage the cooperation between them.

The papers can be uploaded using EasyChair and the following link dedicated to the Conference:
https://easychair.org/conferences/?conf=energetics2018

All accepted papers will be published in the ENERGETICS 2018 proceedings.
The papers shall be classified by Program Committee in three categories: scientific,application or informationpapers. The type of presentation can be oral or poster. Please, find more details on the conference website: www.zemak.mk
Important dates:
August 15, 2018 - Submission of Full Paper
September 01, 2018 Notification of Acceptance
September 20, 2018 - Final Program
October 4, 2018 - Conference Opening

We are proud to announce the plenary lecture:
Prof. Dr.-Ing Harald Weber (University of Rostock, Rostock, Germany )
“Power System Control with Renewable Sources,Storages and Power Electronic Converters”
Program Committee.

Second announcement and Call for papers >>>

ENG version >>>


DOWNLOAD LINK FOR THE PROGRAMME  >>>

 

Mеѓународнa конференција ЕНЕРГЕТИКА 2018 - Охрид, Македонија

Објавено на 20 Јули 2018


Big Image

Почитувани, ЗЕМАК оваа година оддбележува крупен настан, а тоа е оддржување на Mеѓународнaта конференција “ЕНЕРГЕТИКА 2018”. Конференцијата ќе се оддржи на 04-06 Октомври, во Охрид, на прекрасниот брег на Охридското езеро. Прекрасниот од Унеско заштитен град Охрид, кој бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи, е повторно нашиот домаќин.  Ве повикуваме да се дружиме и да ги размениме своите мислења, ставови и искуства во бескрајната област на енергетиката.
                                      
Придржувајќи се према важните датуми, Ви ја испраќаме првата покана направена во pdf формат, со деталите предвидени за време на оддржувањето на оваа голема манифестација.

На секои две години се оддржува Mеѓународнa конференција, и со доставувањето на поканата истата може да ја препратите на ваши пријатели и колеги во земјата и странство, а Вас ве повикуваме со реферат да земете учество. Понатаму ќе следат уште две соопштенија – покани со сите потребни информации.

Прво соопштениe и покана за учество >>>

MKD верзија >>>

 

Big Image

Почитувани колеги и пријатели,

Во името на ЗЕМАК и Организациониот одбор на Меѓународната конференција ЕНЕРГЕТИКА 2018, Ве поздравуваме и информираме за понатамошните активности.

Првата покана беше испратена до сите членови на ЗЕМАК и пошироко, а и до организации и здруженија кои се занимаваат со иста делатност,  во и вон нашата земја. Одзивот навистина беше голем, со најава на учесници дека ќе присуствуваат на нашата Меѓународна конференција “ЕНЕРГЕТИКА 2018”, на 04-06 октомври, во хотел Метропол- Белви, Охрид. Од аспект на доставените апстракти, од земјата и од странство, заинтересираноста беше голема, така што досега пристигнаа околу 80 апстракти-реферати.  

Сите автори се известени на поднесените апстракти од страна на Програмскиот одбор, за условите и правилата за пишување на рефератите и доставен еден урнек на реферат,  како и крајниот рок за доставување на рефератите, 15 августЗа рокот посебно нагласуваме, дека мора да биде запазен, од аспект на големиот број на апстракти-реферати кои треба технички да се обработат, за да може благовремено да завршат и сите останати активности до започнувањето на симпозиумот. 

Ви ја испраќаме и втората покана-соопштение во pdf формат, со сите поединости околу оддржувањето на симпозимот. По доставувањето на рефератите, ќе биде направена програма за работа која исто така ќе биде испратена до сите учесници на симпозиумот 

За дополнителни информации, можете да ги користите доставените e-mailie-mail: energetika2018@zemak.mk; Link for submission of  papers:https://easychair.org/conferences/?conf=energetics2018, како и web страницата на Земак www.zemak.mk.

Рефератите да се доставуваат и на e-mail:  energetika2018@zemak.mk

Користејки ја оваа прилика, уште еднаш Ве поздравуваме, со желба да се видиме во Охрид. 

Срдечни поздрави,

Второ соопштениe и покана за учество >>>

MKD верзија >>>


ЛИНК ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  >>>

 

ENERGETICS 2018 Download Section (papers, invitations, instructions...)

 

INSTRUCTIONS FOR MANUSCRIPT PREPARATION  >>>
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРУДОВИТЕ  >>>

Ве замолуваме да се регистрирате на софтверската подршка (EasyChair) на конференцијата ENERGETICS 2018 преку линкот:

ЛИНК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИТЕ (UPLOAD LINK) >>>


Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2014 - Струга, Македонија>>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2014 - Struga, Macedonia>>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2012 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2012 - Ohrid, Macedonia >>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2010 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2010 - Ohrid, Macedonia >>>