Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

 

1000 Скопје, Македонија

 

Тел +389 2 2401 733

 

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

International Conference "ENERGETICS 2018"

Published on April 17th 2018


Big Image

Dear Colleagues and Friends,
This year ZEMAK marks a big event an International Conference "ENERGETICS 2018". The Conference will be held on 04-06th October in Ohrid, in the wonderful coast of Lake Ohrid. Beautiful UNESCO recognized the city Ohrid, which was the most important educational center and source of literacy of all Slavic nations, is again our host.. We would like to cordially invite you  to socialize and to share our opinions and experiences in the field of energetics.
 As attach to this letter we are sending you First announcement and Call for papers, with details about this great event .

We kindly ask You to forward this invitation to your friends and colleagues. However, a Second announcement will follow with all the necessary information.

First announcement and Call for papers >>>

ENG version >>>

Mеѓународнa конференција ЕНЕРГЕТИКА 2018 - Охрид, Македонија

Објавено на 17 Април 2018


Big Image

Почитувани, ЗЕМАК оваа година оддбележува крупен настан, а тоа е оддржување на Mеѓународнaта конференција “ЕНЕРГЕТИКА 2018”. Конференцијата ќе се оддржи на 04-06 Октомври, во Охрид, на прекрасниот брег на Охридското езеро. Прекрасниот од Унеско заштитен град Охрид, кој бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи, е повторно нашиот домаќин.  Ве повикуваме да се дружиме и да ги размениме своите мислења, ставови и искуства во бескрајната област на енергетиката.
                                      
Придржувајќи се према важните датуми, Ви ја испраќаме првата покана направена во pdf формат, со деталите предвидени за време на оддржувањето на оваа голема манифестација.

На секои две години се оддржува Mеѓународнa конференција, и со доставувањето на поканата истата може да ја препратите на ваши пријатели и колеги во земјата и странство, а Вас ве повикуваме со реферат да земете учество. Понатаму ќе следат уште две соопштенија – покани со сите потребни информации.

Прво соопштениe и покана за учество >>>

MKD верзија >>>

ENERGETICS 2018 Download Section (papers, invitations, instructions...)


INSTRUCTIONS FOR MANUSCRIPT PREPARATION  >>>
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРУДОВИТЕ  >>>

ЛИНК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИТЕ (UPLOAD LINK)   >>>


Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2016 - Ohrid, Macedonia >>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2014 - Струга, Македонија>>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2014 - Struga, Macedonia>>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2012 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2012 - Ohrid, Macedonia >>>
Галерија на слики од Mеѓународното советување ЕНЕРГЕТИКА 2010 - Охрид, Македонија >>>
Photo gallery from the Symposium "ENERGETICS 2010 - Ohrid, Macedonia >>>