Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

МЕПСО доби нов управен и надзорен одбор

Објавено 13 Август 2017

Big Image

Сашо е дипломиран правник кој од 2006 до 2008 беше заменик ми- нистер за правда, а беше член и на Советот на јав- ните обвинители. Сашо Василевски е дипломиран правник кој од 2006 до 2008 беше заме- ник министер за правда, од 2008 до 2010 година бил член во Комисијата за полагање на правосуден испит, а од 2011 до 2015 година бил член на Советот на јавните обвинители. Покрај генералениот директор , за нови членови на Управниот о дбор на МЕПСО се именувани: Борко Алексоски (директор за управување со елек тро- преносниот систем), Симон Шутиноски (директор за управување со па зарот на електрична енергија), Ненад Крстевски (директор за правни и општи работи во дирекција), Сашо Стефановски (директор за пренос МЕПСО доби нов управен и надзорен одбор Сашо Василевски нов генерален директор na државната ком- пнија за пренос на електрична енергија, МЕПСО на електрична енергија, Томи Божиновски (директор за информа- циони технологии и теле комуникации во дирекција). >>> Comment

Галерија на слики од Прославата по повод јубилејот - 20 години од основањето на ЗЕМАК >>>
Photo gallery from the celebration - 20 Years of ZEMAK >>>

ЗЕМАК Анѓушев: Иднината во енергетиката ќе се базира на обновливи извори
Вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев во Брисел вчера се сретна со министерката за енергетика, животна средина и одржлив развој на Кралството Белгија, Мари Кристин Маргхем. На средбата стана збор за моментал- ната позиција на Република Македонија во по- глед на енергетиката, но и за идните планови и перспективи на Владата во енергетскиот сектор. Македонија подготвува нов закон за енергетика , во кој ќе бидат имплементирани третиот енергетски пакет на Европската Унија и мерките препорачани од Енергетската за- едница. Иднината во енергетиката ... >>> Comment

ЗЕМАК П РВА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНИ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА“
Поголем број жени во енегетиката и на во- дечки позиции во енергетските компании и институ- ции каде што се креираат енергетските политики е главниот фокус на првата меѓународна конференција „Жени во енергетиката“. Цел на конференцијата е да се подигне свесноста за важноста на рамноправната застапеност на жените во енергетскиот сектор и да се идентификуваат стратегии и програми кои ќе при- донесат кон родов баланс. Истовремено, конферен- цијата треба да послужи како платформа за размена на знаења и искуства меѓу лидерите и професионалците од ... >>> Comment

ЗЕМАК ПРАША ЊА ЗА GW170817 МАЧАТ И 5 ОД ГО В ОРИ ОД ДВАЈЦА МАКЕ ДОНСКИ АСТРОФИЗИЧАРИ
На 17-ти август, голем дел од астрономите ширум светот, вклучувајќи нè и нас, добија порака од LIGO дека е забележан уште еден извор на гра- витациски бранови. Сите опсерватории на Земјата и во орбита околу Земјата го насочија натаму по- гледот, наоѓајќи знаци од експлозија од такана- речената килонова. Оваа килонова, во галаксија оддалечена 130 милиони светлински години од Земјата, произлегла од експлозијата на две не- утронски ѕв езди кои се споиле една во друга. Овој спој е просле ден со гравитациски бранови , и, што е ушт е поинтересно, со ... >>> Comment

ЗЕМАК РЕТКИОТ ФЕНОМЕН НА „ЛАЖНО СОНЦЕ“ ЗАБЕЛЕЖАН ВО БЛИЗИНА НА СКОПЈЕ
фотографии од еден многу редок феномен, наречен пархелиј, уште познат како фе- номен на „лажно Сонце“ или „три Сонца“ (англиски: sun dog). Всушност, се работи за ат- мосферски оптички феномен, кој се состои од појава на светли точки околу Сонцето. Тие се создаваат поради прекршувањето на Сончевата светлина низ шестоаголните честички од мраз во нашата атмосфера. Најчесто имаат бела боја, но се случува да из- гледаат и како делчиња од виножито, со црвената боја навнатре (кон Сонцето), а сина нанадвор ... >>> Comment

ЗЕМАК МРЕЖНО ПОВРЗУВАЊЕ ЗА НАЈГОЛЕМИОТ АЕРОДРОМ ВО СВЕТОТ, ВО ИСТАНБУЛ
Иновативната инфраструктура за каблирање на R&M ќе служи како сигурна платформа со високи перформанси за критичните IT системи на новиот аеродром. R&M швајцарскиот глобален произведу- вач и снабдувач на системи за каблирање за ви- соко квалитетни мре жни инфраструктури успешно ја започна испораката и имплементацијата на врвната нова кабловна инфраструктура >>> Comment

ЗЕМАК ПЛАЌАЊЕ НА СМЕТКИ СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ
Неодамнешното истражување на „Мастеркард“ за влијанието на иновациите врз начинот на плаќање покажа дека повеќе од 90 отсто од потрошувачите ги користат своите паметни телефони повеќе од кој било друг уред.

Во компанијата преку ова истражување ги испитале ставовите за дигитал- ната технологија на примерок од 23.000 потрошувачи во 23 различни земји во Европа, Африка и Блискиот ... >>> Comment

ЗЕМАК Гаспром ќе го гради Северен тек-2 само- стојно
Рускиот гасен и нафтен монопол Гаспром, француската компанија Engie, швајцарската OMV, холандско-британската Shell и германските Uniper и Wintershall, со кои заеднички беше пла- нирана изградбата на Северен тек-2, го отпови- каа своето барање за заедничко вложува- ње. Ова беше објавено на 12 август во заеднич- кото известувањето на компаниите до медиу- мите. Ова се случи откако кон крајот на јули го- динава од полскиот антимонополски регулатор UOKiK изјавија дека создавањето на гасоводот Северен тек-2 може да ... >>> Comment

ЗЕМАК Новa Terahertz без- жична технологија за фибер-оптички брзини без кабел
Истражувачите од Hiroshima University во партнерство со Panasonic Corporation развиле terahertz (THz) предавател кој ќе може да прене- сува податоци со брзина од над 100 гигабити во секунда. Тој е во облик на силиконско CMOS интег- рирано коло, што го прави лесен за адаптирање и за користење на комерцијалниот и потрошувачкиот пазар. Предноста во однос на досегашните техно- логии, меѓу другото, е што оваа е за 10-на пати по- брза он нив. Главен „виновник“ за тоа е ... >>> Comment