МЕЃУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЈА – ЕНЕРГЕТИКА 2022, Струга 21-23.09.2022

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТA

Главна цел на конференцијата е да обезбеди можност за демократска и стручна презентација на: искуства, важни информации, професионални постигнувања и истражување на експертите и професионалците од областа на енергетиката. Поканети се релевантни енергетски компании, претставници од индус­тријата, истражувачките центри, универзи­тетите и останати субјекти, како и експерти од земјата и странство. Конференцијата претставува форум за споделување и размена на искуства и планови на регионално и глобално ниво.

Според тематските области, на конференцијата ќе се презентираат и дискутираат предизвиците со кои се соочува енергетскиот сектор, особено компаниите, инвеститорите и корисниците. Со планираните пленарни сесии, дискусии и реферати ќе се овозможи реална платформа за идентификација на соодветните механизми и активности со цел надминување на проблемите во земјата и регионот, како и зајакнување на меѓусебната соработката.

 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Претседател

Благој Гајдарџиски (Претседател на ЗЕМАК)

Членови

Драган Мијалковски (Потпретседател на ЗЕМАК)

Игор Шешо (Претседателство на ЗЕМАК)

Илија Хаџидаовски (Претседателство на ЗЕМАК)

Спасе Павловски (МЕПСО)

Претставник (ЕВН)

Катерина Димовски (МАКСТИЛ)

Беќаровска Елеонора (ОКТА)

 

 

МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Prof. Vangel Fustik, Chairman  (North Macedonia)

Acad. Ljupco Kocarev               (North Macedonia)

Acad. Gligor Kanevce               (North Macedonia)

Prof. Harald Weber                   (Germany)

Prof. Slave Armenski                  (North Macedonia)

Prof. Petar Gvero                      (Bosnia & Hercegovina)

Prof. Anton Causevski              (North Macedonia)

Prof. Mladen Stojiljkovic           (Serbia)

Prof. Nevenka Kiteva Rogleva   (North Macedonia)

Prof. Zoran Panov                     (North Macedonia)

Prof. Atanas iliev                      (North Macedonia)

Prof. Magdalena Krstanoski      (USA)

Prof. Sofija Nikolova Poceva     (North Macedonia)

Prof. Marjan Popov                   (Netherlands)

Prof. Imer Zenku                       (North Macedonia)

Prof. Nikola Popov                    (Canada)

Prof. Risto Filkoski                    (North Macedonia)

Prof. Marko Cepin                     (Slovenija)

Prof. Dame Dimitrovski             (North Macedonia)

Prof. Dimitar Dimitrov              (North Macedonia)

Prof. Zoran Markov                   (North Macedonia)

 

 ТЕМАТСКИ ОБЛАСТИ

  • ЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ
  • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ И КОМПОНЕНТИ
  • ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
  • ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  • ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
  • IC ТЕХНОЛОГИИ ВО ЕНЕРГЕТИКАTA
  • ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО ЕНЕРГЕТИКАТА
  • БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК
  • ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЕКТИ ВО РЕГИОНОТ

 

 ПОВАЖНИ ДАТУМИ

01.05.2022  Пријавување на апстракти

-во слободна форма преку линкот https://zemak.mk/megunarodna-konferencija-energetika2022/

20.05.2022  Известување на авторите за прифаќање на апстрактите

15.08.2022   Доставување на комплетни трудови

1.09.2022  Програма на конференцијата

21.9.2022  Отворање на конференцијата

(во зависност од COVID ситуацијата, за некои учесници конференцијата

може да биде организирана  и како Webinar)

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧЕСТВO

На конференцијата ќе се одвиваат паралелно презентациски и постер сесии. Трудовите ќе бидат рецензирани од страна на Меѓународниот програмски одбор и категоризирани во три категории: Информација, Стручен труд и Научен труд. За секој рецензиран и презентиран труд (без оглед на категоријата) ќе се издаде сертификат за успешно учество на конференцијата. Посебно се охрабруваат да земат активно учество студенти на сите три циклуси студии (додипломски, пост-дипломски и докторски студии), млади професионалци и истражувачи.

 

КОТИЗАЦИЈA

Износ на котизацијата – 4.300 ден.

Студентите од сите три циклуси студии кои ќе учествуваат на конференцијата со трудови ќе бидат ослободени од плаќање котизација.

Во котизацијата е вклучено: право на присуство на седници, Програма, Зборник на реферати, свечена вечера и беџ за учесникот.

Информации за плаќање на котизација

ЖИРО СМЕТКА:

Денарска: 2.000 000 126 44 621 – Стопанска Банка Скопје

Уплатата може да се изврши и на лице место во хотелот во деновите на конференцијата.

Девизна: STOB MK-2X IBAN: MК07200001006979981

 

КОНТАКТ

e-mail:    info@zemak.com

Лице за контакт: Катерина Димовски