Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Излезе новиот број 115 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА

Објавено 24 Декември 2018

ЗЕМАК е-весник бр.115Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> .

Обраќање на д-р Драган Миновски на отворањето на научниот симпозиум „Енергетика 2018“ во организација на ЗЕМАК

Објавено 20 Август 2018

Big Image

Овој стручен и научен собир е можност да се сретнеме ние кои работиме на полето на енергетиката и да презентираме меѓу нас и секако пред јавноста што сме постигнале, утврдиле, откриле или иновирале во текот на нашето се- којдневно работење од последната конференција на ЗЕМАК. Ние како ЕЛЕМ ја подржуваме разме- ната на идеи и размислувања во работната средина, како едена од главните двигатели на секоја организација, додека пак размената на мислења и дискусии на ваков вид собири е можност за развој на целиот сектор и уна- предување на сите субјекти кои се вклучени во конференцијата. Според содржината на програмата, која сите можевме да ја видиме, очигледна е разновидноста на темите кои ке бидат презентирани денеска и во следните денови во текот на конференцијата . . >>>

ЕВН учесник на „Енергетика 2018“ Преку повеќе проекти ќе се поттикнуваат иновации

Објавено 20 Август 2018

Big Image

Меѓународната конференција „Енергетика 2018“ која годинава се одржува во Охрид почну- вајќи од денес до 06 октомври, собра над 70 научници и стручни лица во полето на енергетиката. Во овој период ќе бидат презентирани по- веќе од 30 научни и стручни трудови од страна на учесниците, а темите на кои ќе се разменуваат искуства се: пазарот на електрична енергија, енергетските стратегии, производството, обновливите извори, управувањето со електропреносниот си- стем, оптимизација во управувањето со дистрибу- тивната мрежа, енергетската ефикасност и екологијата итн. Меѓу учесниците во конференцијата, се об- рати и г-дин Харалд Дамерер, Управител на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ >>>

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>