Blagoj Gajdardziski

 Благој Гајдарџиски – Дипл. ел. инж.

Датум на раѓање:

05.04.1965г.

 

Место на раѓање:

Штип

 

Членство во ЗЕМАК:

Oд: 2000 г.

 

Институција:

АД ЕСМ – Скопје

 

 

БИОГРАФИЈА

Благој Гајдарџиски е роден на 05.04.1965 год. во Штип.

 

Благој Гајдарџиски во моментов е член на Управен одбор и Директор за развој и инвестиции на АД ЕЛЕКТРАНИ на Северна Македонија. АД ЕСМ е најголемиот производител на електрична енергија во земјата, кој во своето портфолио има производство од хидро, термо и обновливи извори, со вкупна инсталирана моќност поголема од 1,3 GW што покрива 80% од вкупните потреби за потрошувачка во Република Северна Македонија. Тој е исто така претседател на Студискиот комитет на Институтот за стандардизација. Има 30-годишно искуство во енергетскиот сектор на различни водечки позиции во С. Македонија.

Благој дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот ‘’Свети Кирил и Методиј’’ во Скопје.