Видео снимки од 19-та Меѓународната конференција – ЕНЕРГЕТИКА 2022


СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 21.09.2022


РАБОТНА СЕСИЈА #1 21.09.2022


РАБОТНА СЕСИЈА #2 22.09.2022


РАБОТНА СЕСИЈА #3 22.09.2022